Pork Katsu

Pork Katsu

SIGNATURE KATSU. ALSO CALLED "DONKATSU"

  Choose your option
  Required
  Katsu
  $13.45
  Katsu & Udon Set
  $16.45
  Katsu & Curry
  $17.45