Shrimp Box Katsu

  Choose your option
  Required
  Katsu
  $15.95
  Katsu & Udon Set
  $18.95
  Katsu & Curry
  $19.95